Študentska simulacija Združenih narodov v Ljubljani

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC), prvi slovenski t. i. MUN klub, ki deluje v sklopu mladinske sekcije Društva za Združene narode, je organiziral številne dejavnosti v okviru projekta Študentske simulacije delovanja Združenih narodov, ki ga je sofinancirala Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Projekt je pod vodstvom Nikolina Čenić potekal od aprila 2015 do decembra 2015. Vse aktivnosti so potekale v angleškem jeziku, saj je namen projekta in tudi cilj kluba študente pripraviti na delovanje v mednarodnem okolju.

V mesecu juniju in juliju smo se intenzivno pripravljali na udeležbo na mednarodni konferenci “MUNSC Slalient – Youth Conference on Global Matters”, ki je potekala med 13. in 17. julijem 2015 v Ljubljani. Priprave so, glede na vlogo na konferenci, obsegale: raziskovanje tematik (sektaško nasilje v Libanonu; zaščita beguncev in notranje razseljenih oseb v Siriji in krepitev evropske solidarnosti v luči povečanega pritoka beguncev v Evropsko unijo), delovanja odborov (Varnostni svet Združenih narodov, Evropski svet in Tretji odbor Generalne skupščine ZN – SOCHUM), stališč države, ki jo je posamezni delegat predstavljal, priprave na logistične in vsebinske sklope, pripravo in razumevanje proceduralnih pravil, pisanje/predstavljanje pozicij države oz. dajanje nasvetov za potrebe konference. Študentje so bili tako neposredno udeleženi, saj so tako priprave kot udeležba na MUNSC Salient od njih zahtevale veliko mero lastne angažiranosti. Delegacija je bila zelo uspešna, saj so člani prejeli dve nagradi.

15. septembra 2015 je potekal evalvacijski sestanek in priprave programa za aktivnosti MUNSC v študijskem letu 2015/2016. Nove člane pa je MUNSC zbiral že 12. oktobra na svojem tradicionalnem uvodnem sestaneku. Zbrane je nagovoril novi izvršni odbor, kateremu je mandat začel veljati 1. oktobra 2015. Predstavitvi članov četrtega izvršnega odbora MUNSC je sledila predstavitev delovanja kluba v preteklosti ter seveda program za tekoče študijsko leto. Izvršni odbor je predstavil Združene narode, simulacije njihovega delovanja. Sledila so konkretna pojasnila o klubu, aktivnostih in vsebinskem delu. Udeleženci so na koncu sestanka zastavljali vprašanja, sledilo pa je tudi neformalno druženje.

15. oktobra 2015 je potekal prvi t.i. mock session v tekočem študijskem letu, na katerem so člani izvršnega odbora MUNSC članom, predvsem novincem, predstavili postopkovna pravila in jih uvajali v dinamiko tovrstnih simulacij. Člani so aktivno sodelovali s pripravo na izbrano tematiko (LGBT pravice) in pripravo krajših pozicij držav, ki so jih predstavljali in zagovarjali med simulacijo. Starejši člani so novim članom pomagali pri sodelovanju tekom simulacije in jim pomagali pri javnem nastopanju.

MUNSC in Društvo za Združene narode za Slovenijo je organiziralo dvodnevno konferenco na temo krize v Ruandi leta 1994. Otvoritev je potekala 23. oktobra 2015 v prostorih društva. Konferenca se je začela z otvoritveno slovesnostjo in nagovorom prof. dr. Bojka Bučarja, predsednika Društva za Združene Narode za Slovenijo. Otvoritveni slovesnosti je sledila delavnica na temo pisanja resolucij in kratek mock session, kjer so delegati ponovili postopkovna pravila. Kosilu je sledila simulacija Varnostnega sveta, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede. Dogodek se je uspešno končal 24. oktobra 2015 s podelitvijo nagrad najboljšim delegatom.

26. oktobra 2015 so člani MUNSC sodelovali in pripravili delavnico na temo Združenih narodov, vse v okviru 70. Obletnice obstoja omenjene organizacije. MUNSC se je odzval vabilu dijakov Gimnazije Bežigrad, kjer so učenci prisluhnili študentom pri predavanju o Ustanovni listini Združenih narodov, njenih glavnih organov, zgodovini, strukturi ter samem delovanju in vplivu organizacije. Sledila je delavnica, kjer so dijaki pisali uvodne govore. MUNSC jim je pomagal pri pisanju le teh s predstavitvijo osnovnih sestavin in delov dobrega in prepričljivega govora delegata.

Delavnico z naslovom Struktura mednarodne skupnosti je pripravil  in vodil Vid Tomić 5. novembra 2015. Namenjena je bila predvsem novim MUNSC članom brez predznanja na področju mednarodnih odnosov, in sicer z namenom predstavitve in razlage konceptov, ki jih bodo člani potrebovali za uspešno sodelovanje na MUN konferencah. Delavnica je obravnavala mirno reševanje sporov, človekove pravice, sistem Združenih narodov, glavne organe Združenih narodov in njihove pristojnosti, konkretno strukturo mednarodne skupnosti in njenih komponent (akterjev, sistemov, dejavnikov, norm in procesov/odnosov), ter mnogo drugih pomembnih elementov. Po predavanju so udeleženci analizirali trenutno stanje beguncev v Evropi in razmere v Siriji in pri tem uporabili vse znanje, ki so ga pridobili tekom teoretičnega dela delavnice. Živahni razpravi je sledilo neformalno druženje.

26. novembra 2015 je v prostorih Fakultete za družbene vede potekal t. i. mock session. V luči dogodkov, ki so se zgodili v Franciji je MUNSC simulacijo posvetil tematiki Mednarodnega terorizma kot grožnji mednarodnemu miru in varnosti. Mock session je potekal v okviru simulacije Varnostnega sveta.

Ker mnoge konference vključujejo scenarije krize, kjer delegati hitro in produktivno reagirajo in rešujejo vprašanja, MUNSC je decembra svojim članom ponudil delavnico na to temo. Delavnica je vključevala razlago, kaj kriza pravzaprav je in obrazložitev različnih vrst kriznih odborov. 

Decembra 2015 je MUNSC skupaj s prijateljskim klubom MSOI GORIZIA organiziral mock session na temo Begunske krize. Delegati so simulirali Evropski svet. Tekom debate so se delegati soočali z aktualnimi in perečimi vprašanji. Na simulaciji so delegati morali uporabiti znanje in se držati pravil Evropskega sveta in uspešno zagovarjati stališča države, ki so jo predstavljali ter na koncu sprejeti končno resolucijo. Po koncu simulacije smo druženje nadaljevali v centru Ljubljane. 23. decembra 2015 pa je potekal zaključni sestanek in evalvacija projekta v letu 2015.

Rezultati projekta in evalvacija

Skozi aktivnosti so udeleženci izboljšali svoje pogajalske, retorične in jezikovne sposobnosti, pridobili nova znanja z zgoraj navedenih področij – zlasti diplomacije in delovanja ZN, delovali v medkulturnem okolju ter navezovali stike s svojimi vrstniki iz tujine (zlasti med mednarodnimi konferencami – MUNSC Salient, VIMUN, SMUN, SIMUN, Berlin MUN, MUN Malmo, MaltMUN ipd.), poleg tega pa smo z aktivnostmi spodbudili njihovo aktivno participacijo in izražanje mnenj glede globalnih izzivov, krepili prostovoljstvo in spodbujali kritično evalvacijo aktualnih problematik današnjega sveta. Aktivnosti so spodbujale konstruktivne debate (npr. na področjih človekovih pravic, pravnih vprašanj, varnosti, razvoja, globalnega vodenja), argumentiranje stališč, skupinsko delovanje, iskanje in doseganje skupnih ciljev, oblikovanje in ubeseditev le-teh v obliki dokumentov, značilnih za organe ZN, izoblikovanje/urjenje sposobnosti lobiranja in javnega nastopanja ter hitrega odzivanja na spreminjajoče zunanje dejavnike, ter posledično tudi izboljševanja samozavesti študentov in večanja njihovih moţnosti za uspeh na poklicnem in v zasebnem življenju. Med projektom smo tudi vzpostavili pomemnbno mednarodno sodelovanje z MUN klubom iz Italije – MSOI Gorizia, ter tako razširili obseg svojih aktivnosti in omogočili novo priložnost za izmenjavo izkušenj in praks. S potekom projekta smo člani MUNSC izvršnega odbora zadovoljni. Ne le, da smo pritegnili zanimanje velikega števila slovenskih študentov, pridružilo se nam je tudi kar nekaj študentov iz tujini.

V sodelovanju z:

Pripravila: Nikolina Čenić

 

Kategorija: